Home   About Myself   My Children   Books   Articles   Book Reviews   Cases   Presentations   Videos   My Links   For MBA Students   Contact Me

Back

                                   Japams and Mantrams

Vishnu Sahasranamam Ganesh Ashtotram
Lakshmi Ashtotram Hanuman Ashtotram
Saraswati Ashtotram Shiva Ashtotram
Kaamo Akaarsheen Mantra Japam Mantra for changing the Sacred Thread
Avani Avittam Rituals in short Brahma Yagnam
Gaayathri Mahamantra Japam Harihara Putra Swami Japam
Katha Upanishad Mandukya Upanishad
Gajendra Moksham: Sanskrit with translation Gajendra Moksham Meaning
Yakshaprashna